English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 1341/3793 (35%)
Visitors : 2276803      Online Users : 28
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version


  Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.taitheo.org.tw:8080/ir/handle/987654321/1588


  Title: “Siám-Pī Im-Hū” Tī Chim-Giân Tiong Kap Tâi-Oân Siók-Gú Bô-Kâng Bûn-Pún Ê Thàm-Thó Kap Sîn-Hák Hóan-Séng
  Authors: Lô Kiàn-hok
  Contributors: 台南神學院
  Date: 2009
  Issue Date: 2009-10-12T08:09:07Z (UTC)
  Publisher: 台南神學院
  Abstract: 1.Tö-lün
  T„ tö-lün ê tiong-kan, chok-chiá tùi siä-höe teh thàm-thó sèng kau-çk s„-˜-s„ beh hãp-hoat-hòa ê g„-tê, lâi m¤g kóng Siöng-tè s„-˜-s„ hoa°-hí chiong sèng kau-çk ê täi-chì t„ Tâi-ôan ê s¯-chäi hãp-hoat-hòa° nih? Chit- phi° lün-bûn, Chok-chiá iöng Archie C. C. Lee ê “Cross-textual Hermeneu- tics” ê hong-hoat-lün lâi chòe gián-kiù.
  2.Tâi-ôan siõk-gú tiong-kan koan-hë îm-hü ê siu-ch…p kap hun-sek
  Chit chiu° s„ tùi Tân Chú-hián s¯ tù-chok ê “Tâi-ôan siõk-gän gú-tián” chãp pún chheh ê läi b„n, chhöe chhut iú-koan îm-hü ê siõk-gú, lâi hun-sek Tâi-ôan k¯-chá lâng s¯ kóng ê siõk-gú tiong-kan, ü ún-chông sím-m…h khóan ê ì-g„? s„-˜-s„ ü teh khòan-kài äu ch…t pòe ê lâng tiõh ài siám-p„ îm-hü ê ín-iú?
  3.Chim-giân tiong-kan koan-hë îm-hü ê chù-kái kap sî-täi pöe-kéng
  T„ Sèng-keng tiong Chim-giân s„ ch…t kòan tì-hüi bûn-hãk, t„ siám-p„ îm-hü ê kà-tö s„-˜-s„ ü sím-m…h ún-chông ê ì-g„? “I—-hü” t„ chia pëng ˜-s„ kan-ta chí cha-b¯ lâng ín-iú ta-p¬ lâng ê ì-sù, iä ü teh chí siâ-sîn hçk-chiá-s„ kèng-pài ké-sîn ê lâng. S¯-í t„ chit chiu° ü thàm-thó Chim-giân tiong ê sî-täi pöe-kéng, í-k…p àu lâi hãk-chiá chái°-iü° chù-kái che kî-tiong ê ì-g„.
  4.Tâi-ôan siõk-gú kap Chim-giân tiong siám-p„ îm-hü ê bô-kâng bûn-pún ê chhoan-sek
  T„ chit chiu° chiü-s„ iöng Tâi-ôan siõk-gú kap Chim-giân n¤g chióng bô kâng bûn-pún lâi h³-siöng hong-hù pí-chhú ê ì-hâm, kî-thäi h³ kap Chim-giân chok-chiá bô kâng sî-täi í-k…p bô-kâng khôan-kéng ê Tâi-ôan lâng, thang thong-kòe n¤g chióng bûn-pún ê h³-siöng hong-hù liáu-äu, thang tit khah hó liáu-kái Sèng-keng, chiap-siü Sèng-keng, pëng chhiá° öe-tit-thang j„n-bat Siöng-tè, chhin-kün Siöng-tè.
  5.Sîn-hãk hóan-séng kap hiän-täi sìn-sit
  Tùi t„ hiän-täi ê siä-höe, chòe ch…t ê ki-tok-t² beh chái°-iü° khiä-t„ sìn-gióng ê kak-t³ lâi khòa° “îm-hü” chit ê kak-sek? S„ tiõh tiäm-tiäm tòng- chòe bô khòa°-kì°? Iä s„ ài giâm-giâm chhut b„n lâi khòan-kài nih? Siöng-tè ài lán chái°-iü° chòe leh?
  6.Kiat-lün
  Sin ûi ch…t ê Tâi-ôan lâng ê ki-tok-t², b„n-tùi l…p-hoat-úi-ôan thê chhut sèng kau-çk hãp-hoat-hòa ê g„-tê sî, lán tiõh ài khiä-chäi, lán s„ Siöng-tè ê sóan-bîn ê kak-sek, lâi j„n-chin su-khó Siöng-tè ài lán chòe sím-m…h? lán kiám-ü án-ni chòe á-bô?

  指導教授:羅光喜
  Appears in Collections:[台南神學院] 道學碩士

  Files in This Item:

  File Description SizeFormat
  A596.pdf487KbAdobe PDF88View/Open


  All items in TAITHEO are protected by copyright, with all rights reserved.


  請尊重著作權法

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback